Tax Free

Zasady zwrotu VAT dla podróżnych i nierezydentów Unii Europejskiej

 1. Ze zwrotu podatku VAT skorzystać mogą osoby posiadające stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej (UE).
 2. Zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenia Ministra Finansów. Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późniejszymi. zmianami) i Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. (Dz.U. Nr 68 poz. 361).
 3. Kupujący (podróżny) w celu uzyskania możliwości zwrotu podatku VAT powinien przy dokonywaniu zamówienia na stronie www.toptenis.pl lub www.toptenis.pl poinformować  o tym fakcie podając informację np. TaxFree w polu  ”Dodatkowe informacje”. Oprócz tego powinien podać: imię i nazwisko, kraj, dokładny adres zamieszkania oraz serię i numer paszportu.
 4. Realizacja zamówień z opcją możliwości zwrotu podatku VAT możliwa jest tylko i wyłącznie poprzez płatność przelewem „z góry” bądź w przypadku odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym poprzez płatność gotówką albo kartą płatniczą Visa lub Mastercard.
 5. Na podstawie danych kupującego (podróżnego) sporządzony zostanie dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”, w którym zawarte będą informacje dotyczące: data i miejscowość zakupu, numer dokumentu, dane kupującego (podróżnego), informacje o zakupionych produktach bądź usługach (nazwy, ilości, ceny netto, vat, ceny brutto), pieczątka i podpis sprzedającego, wyszczególnione  pole z informacją o kwocie podatku VAT, forma zwrotu podatku VAT, data i podpis kupującego (podróżnego), informacja „Potwierdzam tożsamość podróżnego" oraz "Towary wymienione w dokumencie zostały wywiezione w stanie nienaruszonym poza terytorium Unii Europejskiej” pod którą jest miejsce na podpis funkcjonariusza urzędu celnego, datę, miejscowość oraz stempel zaopatrzony w numerator potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej.
 6. Na podstawie zamówienia do kupującego (podróżnego) wysyłamy towary, dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” oraz fakturę lub paragon z kasy fiskalnej. Kwota podatku VAT będąca na dokumencie „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” równoważna jest kwocie podatku VAT  na fakturze lub paragonie z kasy fiskalnej.
 7. Kupujący (podróżny) powinien wyraźnie podpisać się na dokumencie „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” w odpowiednim, wykropkowanym miejscu.
 8. Z towarami oraz otrzymanymi dokumentami kupujący (podróżny) może udać się na przejście graniczne gdzie należy pokazać towary i dokumenty celnikowi.
 9. Polski urząd celny albo urząd celny, przez który towary mają zostać wywiezione z terytorium UE potwierdza ich wywóz na dokumencie „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” po okazaniu przez podróżnego wywożonego towaru (w nienaruszonym stanie) i sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.
 10. Dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” upoważnia kupującego (podróżnego) do zwrotu zapłaconego podatku VAT od chwili gdy podczas przekraczania granicy UE uzyska od celnika potwierdzenie tego zdarzenia poprzez adnotację na dokumencie z datą, podpisem i stemplem zaopatrzonym w numerator informujące o tym, że towar w stanie nienaruszonym przekroczył granicę UE.
 11. Wypełniony i ostemplowany dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” należy dostarczyć do sklepu stacjonarnego „Top Tenis” lub "Top Tenis" najpóźniej w trzy miesiące następujące po miesiącu dokonania zakupów.
 12. W celu uzyskania zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy należy przysłać na adres: „Top Tenis" lub "Top Tenis”, FSTR Sp. z o.o., ul. Humańska 8, 00-789 Warszawa dokumentu „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” (fakturę lub paragon zatrzymuje kupujący) z informacją na odwrocie dokumentu „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” dotyczącą właściciela konta, oraz numeru konta w formacie IBAN i kod SWIFT.
 13. Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, na jednym formularzu „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS uprawniająca do zwrotu VAT wynosi 200 zł.

ПРИНЦИПЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ НАЛОГА VAT (НДС) ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ (ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ) – TAX FREE

 1. Возвращением налога VAT (НДС) могут пользоваться лица имеющие постоянное местожительство вне территории стран Европейского Союза (ЕС).
 2. Принципы возвращения VAT (НДС) регулирует закон о налог на товары и услуги и об акцизном налоге и исполнительные законы от уставу - распоряжение министра финансов. Закон с 11 марта 2004 о налогах на товары и услуги – параграф XII, глава 6, ст. 126-130 (ч. У. нр54 ст. 535 с более поздними изменениями) и распоряжение министра финансов с 28 марта 2011 г. (ч. У. № 68 ст. 361.).
 3. Покупатель (путешественник) в целях получения возможности возврата налога VAT (НДС)  должен при заказе на странице www.toptenis.pl или www.toptenis.pl сообщить об этом подавая информацию например Tax Free в поле „Dodatkowe informacje”(добавь комментарий к твоему заказу). Кроме того он должен предоставить: имя и фамилию, страну, точный адрес местожительства, серию и номер паспорта.
 4. Осуществление заказов с выбором возможности возврата налога VAT (НДС) возможное только и исключительно через платеж по перечислению денег заранее или в случае личного получения товара во фирменном салоне через платеж наличными или карточкой.
 5. На основании данных покупателя (путешественника) будет оформлен документ „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”(возвращение НДС для путешественников), в котором будет информация: дата и место покупки, номер документа, данные покупающего (путешественника), сообщение о купленных продуктах или услугах (названия, количество, цены нетто, НДС, цены брутто), печать и подпись продающего, поле с информацией о сумме налога НДС, форма возвращения налога НДС, дата и подпись покупателя (путешественника), информация "я подтверждаю что я путешественник и то что товары перечислены в документе были вывезены в сохранности вне территории Европейского Союза ", под которой будет место на подпись сотрудника таможни, дату, место и штемпель снабженный нумератором подтверждающий вывоз товаров за пределы территории Европейской Унии.
 6. На основании заказу к  покупателю (путешественнику) мы высылаем товары, документ Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” и и чек из контрольно-кассовый машины.  Сумма налога VAT (НДС) указана на документе „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” равносильная сумме налога VAT (НДС) на чеке из контрольно-кассовый машины.
 7. Покупатель (путешественник) должен отчетливо подписаться на документе „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” в соответствующем, зазначеном пунктиром месте.
 8. С товарами и полученными документами покупатель (путешественник) может отправиться на пересечение границы где принадлежит предъявить товары и документы таможеннику.
 9. Польская таможня или таможня , через которую товары должны быть вывезены из теритоиии ЕС подтверждает вывоз на документе „zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” по предъявлению путешественником товара (в нетронутом состоянии) и проверки данных касающихся путешественника заключенных в этом документе с данными заключенными в предъявленным паспорте или другом документе подтверждающим личность.
 10. Документ „zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” уполномочивает покупателя (путешественника) к возвращению заплаченного налога НДС с того момента, когда во время прохождения границы ЕС он получит от таможенника подтверждение через примечание на документе с датой, подписью и штемпелем снабженным нумератором информирующим о том, что товар в сохранности пересек границу ЕС.
 11. Заполненный и заштампованный документ „zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” принадлежит доставить к салону "Top Tenis" или "Top Tenis" не позже чем 3 месяца после покупки
 12. В целях получения возврата налога НДС на банковский счет следует прислать в адрес: „Top Tennis” или "Top Tenis", FSTR Sp. z o.o., ul. Humańska 8, 00-789 Warszawa документ „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” ("возвращение НДС для путешественников") (чек задерживает покупатель) с информацией на оборотной стороне документа „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” касающийся владельца счета, и номера счета как IBAN и SWIFT
 13. 13. Минимальная сумма общей стоимости покупок вместе с налогом VAT (НДС) на одном бланке „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” ("возвращение НДС для путешественников") дающая право к возвращению НДС выносит 200 злотых.